Caritashautauspalvelu
arkutvainajien kuljetuksetkukat ja koristelut
uurnatmuistotilaisuudetlomakkeet
tyhjälehti-ilmoituksetperunkirjoitukset
viranomaisyhteistyö

Hoidamme puolestanne kaikki viralliset yhteydet hoitolaitokseen, seurakuntaan, siviilirekisteriin tai uskonnolliseen yhteisöön. Tarkistamme aina ennen vainajan siirtoa hautausluvan. Tarvittaessa tilaamme kuolintodistuksen. Olemme arvostettu yhteistyökumppani myös sotilashautajaisten järjestelyissä.

Omaisilla on oikeus valita hautaustoimisto huolimatta siitä, onko kuolemantapaus sattunut kotona tai laitoksessa ja mikä toimisto on huolehtinut vainajan ensikuljetuksesta. Äkillisessä, ennalta arvaamattomassa kuolemantapauksessa, esimerkiksi onnettomuustilanteissa, vainajan siirrosta kuolinpaikalta lain mukaan aina vaadittavaan oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen vastaa valtion kustannuksella poliisi.

Hautauslupa

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia luvan antaa ruumiinavauksen jälkeen joko avauksen tilannut, vainajaa tämän eläessä viimeksi hoitanut lääkäri tai avauksen, eli obduktion suorittanut oikeuslääkäri. Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa ilman hautauslupaa. Siunaaminen, tuhkaus ja hautaus voidaan kuitenkin suorittaa vasta kun hautauslupa on toimitettu seurakuntaan, jossa hautaus ja/tai tuhkaus toimitetaan.

Virkatodistus

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri tai seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Perunkirjoitus eli edesmenneen viimeinen veroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Halutessanne huolehdimme virkatodistusten tilaamisesta ja perunkirjoitukseen tarvittavien sukuselvitysten hankinnasta.

Kuolintodistus ja kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Hoitolaitos (lääkäri) kirjoittaa ja toimittaa kuolintodistuksen virkateitse väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy mm. seurakuntaan, Kelan toimistoon, pankkeihin vakuutusyhtiöihin jne. Kuolintodistus annetaan sitä pyytävälle lähiomaiselle ja siitä selviää kuolinsyy(t) mutta sen valmistuminen saattaa kestää useita kuukausia koska se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio- ym. tutkimusten valmistuttua. Toimistomme välittää lähiomaiselle osoitetun viranomaisohjeen asiakirjan tilausta varten. Ensi tiedot kuolinsyystä ilmoittaa omaisille tiedustelusta lääkäri ja oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tapahtuessa vainajan kotikunnan poliisi. Kuolintodistusta ei tarvita hautausjärjestelyiden aloittamiseksi. Kuolinsyytä ei tarvitse ilmoittaa tarvittavissa pankki- ja virastoasioinneissa (poikkeuksena henkivakuutus).

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos omaisena haluatte, että vainajalle tehdään ruumiinavaus, Teidän tulee välittömästi ottaa yhteys omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Hoitolaitos vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle mutta vainajan kotiutuskuljetuskustannus jää kuolinpesän vastattavaksi.

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide, epäilty hoitovirhe tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi tai on syytä epäillä tapahtuneen rikos. Lääkärin tai poliisin määräämää oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta ei lähiomainen voi kieltää. Vainajien kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset kuolinpaikalta toimenpidepaikkakunnalle ja joissain tapauksissa myös paluukuljetus kotipaikkakunnan hoitolaitoksen tiloihin sekä aina kaikki oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannukset jäävät valtion vastattavaksi

Sosiaalitoimen etuudet varattomalle vainajalle / kuolinpesälle

Tapauksissa, joissa arvellaan vainajan hautauskustannusten jäävän yhteiskunnan hoidettaviksi, tulee omaisten tai hautausta muuten järjestävän ottaa välittömästi yhteys vainajan kotikunnan sosiaalitoimeen. Kuntien sosiaalitoimilla on keskenään erilaisia käytäntöjä ja tuettava enimmäissumma vaihtelee. Hautauskustannukset ovat kuolinpesän varoista aina ensisijaisesti maksettavia menoeriä. Kuolinpesän puolesta toimiva vastaa syntyvistä kustannuksista myös henkilökohtaisesti.

Kelan tuki omaisen kuoltua

Kela tukee perheitä lähiomaisen kuoltua maksamalla heille perhe-eläkettä.

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa.

Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta. Tietoa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeistä saa joko edunjättäjän työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso. Alaikäisen lapsen edunjättäjä on kuollut äiti, isä tai muu huoltaja.

Sotilashautajaiset

Toimistollamme on vankka ja arvostettu kokemus yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa sotilashautajaisten järjestelyissä.

Puolustusvoimien palveluksessa kuolleelle sotilaalle voidaan järjestää hautajaiset sotilaallisin kunnianosoituksin. Sellaiset voidaan järjestää myös vakinaisesta palveluksesta eronneelle sotilaalle omaisten pyynnöstä tai sen joukko-osaston aloitteesta, jossa vainaja on viimeksi palvellut. Näihin järjestelyihin tarvitaan vainajan lähiomaisten pyyntö tai suostumus.

Kokonaisuuteen voi sisältyä soittokunta, kunniaosasto, kunniavartio, kielekkeisen valtiolipun lippuvartio, joukko-osastolipun lippuvartio tai lippulinna, arkun ja kunniamerkkien kantajat, viralliset edustajat ja puolustusvoimien seppeleen laskeminen, kunnialaukausten ampuminen, arkun verhoilu kielekkeisellä valtiolipulla, vainajan lakin ja miekan asettaminen arkun päälle sekä kunniamerkkityyny katafalkilla lepäävän arkun eteen. Omaisten pyynnöstä sotilaalliset kunnianosoitukset voidaan tehdä rajoitetusti. Kaikissa tapauksissa asiat neuvotellaan omaisten ja puolustusvoimien edustajan kanssa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjeistuksen laatimiseksi.

Ortodoksiset hautajaiset

Toimistomme auttaa kaikissa käytännön järjestelyissä Suomen Ortodoksisen kirkon seurakunnan tai tarvittavissa tapauksissa Moskovan patriarkaatin alaisen seurakunnan kanssa. Luterilaista kirkkoa ja siunauskappelia voidaan erikseen sovittaessa käyttää myös muun kristillisen yhteisön jäsenen siunaustilaisuudessa. Valikoimissamme ovat ortodoksisen hautajaisperinteen mukaiset vainajan katepalttina, kasvoliina ja otsanauha.

Juutalaisiin hautajaisiin liittyviä erityiskysymyksiä

Kun kyseessä on juutalaisen perinteen mukaiset hautajaiset, saatte kauttamme yhteyden Helsingin juutalaisen seurakunnan hautausyhdistyksen Chevra Kadishan edustajaan, joka auttaa Teitä kaikissa hautajaisjärjestelyissä. Mikäli kuolemantapaus on sattunut Helsingin ulkopuolella tai hautaaminen tapahtuu muualle, autamme Teitä lähimmän asiantuntijan löytämiseksi. Olemme juutalaisen hautaustradition mukaisten arkkujen toimittaja Suomessa.

Islaminuskoisen vainajan hautaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä

Mikäli kyseessä on islamin perinteen mukaiset hautajaiset, autamme Teitä lähimmän asiantuntijan löytämiseksi. Tällaisissa tapauksissa on monia erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon asianmukaisen kunnioituksen osoittamiseksi ja ne alkavat jo vainajan käsittelystä hoitolaitoksessa. Käytännössä vainajan omaiset tai sukulaiset vastaavat hautaamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta ja ellei heitä ole, jokin islamilaisista yhteisöistä huolehtii niistä hautaustoimistomme avustuksella.

alkuun
yhteystiedot