Caritashautauspalvelu
arkutvainajien kuljetuksetkukat ja koristelut
uurnatmuistotilaisuudetlomakkeet
viranomaisyhteistyölehti-ilmoituksettyhjä
perunkirjoitukset

Hautauspalvelumme tekee perunkirjoituksia. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Verotoimistolta voi anoa perunkirjoitukselle lisäaikaa. Perukirja on kuolinpesän veroilmoitus perintöverotusta varten sekä pohja mahdolliselle perinnönjaolle; se sisältää perinnönjättäjän ja lesken omaisuusluettelon sekä kuolinpesän osakasluettelon. Mikäli kuolinpesässä on alaikäinen tai edunvalvojan edustama osakas, on perukirja samalla selvitys holhousviranomaiselle valvontaa varten. Perunkirjoituksen on ensisijaisesti velvollinen toimittamaan se osakas, joka hoitaa pesän omaisuutta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata veronkorotus ja erityistilanteissa vastuu perittävän veloista.

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen osakkailla on kuolinpesän hoitamiseksi muutama vaihtoehto. Perinnönjakoa ei tarvita, jos kuolinpesässä on vain yksi perillinen. Yleensä kuolinpesässä tehdään ainakin osittainen perinnönjako. Sillä seikalla, onko pesä jaettu vai jakamaton, voi olla myös suuret verovaikutukset osakkaille mm. omaisuuden myyntitilanteessa. Kuolinpesä on jaettava, jos yksikin osakkaista sitä vaatii. Perinnönjako on syytä tehdä kirjallisesti, eli laatia siitä perinnönjakokirja. Esimerkiksi lainhuudon hakeminen kiinteistöön ei onnistu pelkän suullisesti tehdyn jaon perusteella. Perinnönjaosta säädetään Perintökaaressa, josta löytyy myös laillinen perimysjärjestys, jota perinnönjaossa noudatetaan, ellei vainaja ole eläessään testamentilla toisin määrännyt. Perunkirjoituksesta alkava oikeustoimien ketju päättyy kun kuolinpesä on jaettu ja perinnönjakokirja saanut lainvoiman.

yhteystiedot